§1.

Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu następujące wyrażenia będą oznaczać:

 1. Administrator- oznacza Anywhere.pl Marcin Ranuszkiewiczz siedzibą w Gdańsku, /80-463/, przy ulicy Skarżyńskiego 3c/1, posiadającą NIP: 8451212257.
 2. Formularz– oznacza formularz udostępniony na stronie Serwisu, za pośrednictwem którego  Użytkownik potwierdza, że jest osobą pełnoletnią. 
 3. Konsument- oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 4. Małoletni– oznacza osobę, która w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego nie osiągnęła pełnoletniości. 
 5. Produkt – oznacza towar (wyrób, artykuł) prezentowany na stronie Serwisu, w tym w szczególności towar stanowiący napój alkoholowy w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277).
 6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 
 7. Serwis 18+/ Serwis– oznacza stronę internetową www.18.anywhere.pl.
 8. Serwis Anywhere.pl– oznacza stronę internetową www.anywhere.pl.
 9. Treść (Treści) – oznacza treści i obiekty multimedialne (m.in. dane, elementy graficzne, zdjęcia, filmy lub informacje) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wizerunki osób fizycznych, które są zamieszczane w ramach Serwisu.
 10. Usługa – oznacza usługi świadczone  przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 11. Użytkownik- oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze strony Serwisu.

§2.

Postanowienia wstępne

 1. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z  Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. 
 3. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu wymagana jest:  przeglądarka Microsoft Internet Explorer  w wersji 9.0 i wyższej, Google Chrom w wersji 13.0 lub wyższej, Opera w wersji 11.0 lub wyższej, Safari w wersji 5.0 lub wyższej bądź FireFox Mozilla  7.0.1 lub wyższej oraz włączenie w  przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi JavaScript oraz plików cookies.
 4. W Serwisie mogą zostać wykorzystane następujące technologie: Java, JavaScript, Adobe Flash, cookies.
 5. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 6. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
 1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,
 2. korzystania z Serwisu  w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Administratora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
 3. korzystania z wszelkich Treści udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 4. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Administratora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem  z Serwisu.

Szczegółowe informacje dotyczące Usług świadczonych przez Administratora, w tym sposób zawarcia i rozwiązania umowy o ich świadczenie, kwestia ochrony danych osobowych oraz opis procedury reklamacyjnej zamieszczone zostały w regulaminie świadczenia Usług Serwisu Anywhere.pl.  Regulamin Serwisu Anywhere.pl dostępny jest pod adresem: https://www.anywhere.pl/regulamin/

§3. 

Zasady dostępu do Serwisu

 1. W celu uzyskania dostępu do zawartych w ramach Serwisu Treści związanych                            z Produktami, Użytkownik musi spełnić łącznie wskazane poniżej warunki:
 1. podać w Formularzu informację na temat ukończenia przez  siebie 18 roku życia, 
 2. złożyć oświadczenie woli w postaci potwierdzenia, że chce zapoznać się                         z zawartymi w ramach Serwisu Treściami dotyczącymi Produktów;
 3. zaakceptować  treść niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik, który spełnił warunki wskazane w ust. 1 oraz  uzyskał dostęp do Treści zawartych na Serwisie, zobowiązuje się do ich nieudostępniania osobom trzecim będącym osobami Małoletnimi albo osobom pełnoletnim, które nie wyraziły woli zapoznania się         z Treściami dotyczącymi Produktów.

§4. 

Prawa autorskie

 1. Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu Treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe należą do  Administratora albo podmiotów tworzących Treści na jego zlecenie. 
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika jakichkolwiek elementów graficznych stanowiących przedmiot praw przysługujących Administratorowi lub podmiotom z nim współpracującym, za wyjątkiem banerów promujących  Serwis oraz sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za uprzednią, pisemną zgodą Administratora.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie, stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Do praw autorskich do wszystkich materiałów oraz Treści zamieszczonych na Serwisie w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

§5. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. W celu weryfikacji i udokumentowania uprawnienia Użytkownika do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Produktów oraz Treściami, w tym  dotyczącymi napojów alkoholowych, które mogą być kierowane wyłącznie do osób pełnoletnich, Administrator przetwarza  przekazane przez Użytkownika dane:
 1. numer IP Użytkownika;
 2. informację dotyczącą pełnoletności, podawaną przez Użytkownika w Formularzu, 
 3. informację o złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli, 
 4. informację o zaakceptowaniu przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu. 
 1. Podanie danych wskazanych w ust. 1  jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wejścia na stronę Serwisu. Użytkownik akceptuje niniejsze warunki poprzez wprowadzenie informacji wymaganych Formularzem. Brak akceptacji ww. warunków jest równoznaczny z opuszczeniem  strony Serwisu.
 2. Administrator przetwarza wskazane w ust. 1 dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: „Ustawa”), gdyż dane te stanowią udokumentowanie uprawnienia Użytkownika do zapoznania się z treścią Serwisu  dotyczącą napojów alkoholowych oraz spełnienia wymagań prawnych wynikających z Ustawy. 
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników  jest Organizator.
 4. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień,                  o których mowa poniżej, należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@anywhere.pl.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane przekazane przez Użyskownika będą przechowywane przez okres 5 lat.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz uprawnień Użytkownika znajdują się w zakładce Serwisu poświęconej Polityce Prywatności. https://www.anywhere.pl/regulamin/

§6.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu  i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili korzystania  z  Usług Serwisu.
 2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem należy kierować na adres: biuro@anywhere.pl.
 3. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: biuro@anywhere.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres do korespondencji (email lub inny) oraz opisać przyczynę zgłaszanych zastrzeżeń. Administrator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 30 dni. Podstawą przetwarzania danych Użytkownika w przypadku kierowania zapytań  jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników oraz  rozwiązywanie problemów. Dane przetwarzane będą do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia przez Administratora odpowiedzi. 
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy   o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku:
 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu;
 2. zmiany funkcjonalności Serwisu,
 3. wprowadzenia nowych lub zmiany dotychczasowych zasad korzystania z Serwisu, w tym warunków udostępniania Treści oraz zmiany funkcjonalności Serwisu.
 1. W przypadku dotychczasowych Użytkowników Serwisu, zmiany wprowadzone do Regulaminu obowiązują ich po 14 dniach kalendarzowych od daty wprowadzenia zmiany i poinformowania  (to jest od daty ich opublikowania na stronie Serwisu). W przypadku nie akceptowania zapisów Regulaminu Użytkownicy są zobowiązani do nie korzystania z  Usług Serwisu.
 2. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie Serwisu.
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń względem Administratora. Może m.in. zwrócić się o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. do Federacji Konsumentów). Bezpłatny numer kontaktowy do Federacji Konsumentów to +48 800 007 707.